Pedigree of Kira Chiharu Shinrin Yoku Sou

Kira Chiharu Shinrin Yoku Sou

Seiryu Go Owari Todasou

Oogami Go Imanakasou (Daijin)

Shouyou Tomoaki Go Shouyousou
Yousuime Go Imanakasou
Owari No Momoka Go

Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Hidemi go Nidai Iwahorisou

Akira Aya

Daigo Akira Go Kasatori Sou

Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Unshoume Go Izumo Yanosou

Hina Miha O Chanur

Allaika's Eiko

Taishumme Go Futomisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree