Pedigree of Hinata no Zuiun Go Shikokusuehiroan

Hinata no Zuiun Go Shikokusuehiroan

Shuuun Go Izumo Ichinotanisou

Tetsugaku Go Izumo Yanosou

Gakuun Go Izumo Yanosou
Chouunme Go Jirakasou
Seiryuume Go Izumo IchinotanisouChiyomine Go Izumo Ichinotanisou
Gakuseime Go Izumo Yanosou

Hinako Go Hinata Sou
Unsyume Go Junken Sou

Unkahime Go Izumo Shoueisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree