Pedigree of Shoji Anzu Go Yamabuki Sou

Shoji Anzu Go Yamabuki Sou

Takaou Go Hata Inoshishisou

Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou

Shungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou

Shouyou Tomoaki Go Shouyousou
Mikihime Go Bingo Tatsumakisou

Mayuka Daijiro Go Kasatori Sou

Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou

Satsukihime Go Awa Yamainusou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree