Pedigree of Shin Loki Go Kasatori Sou

Shin Loki Go Kasatori Sou

Takaou Go Hata Inoshishisou

Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou

Shungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou

Shouyou Tomoaki Go Shouyousou
Mikihime Go Bingo Tatsumakisou

Satsukihime Go Awa Yamainusou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou

Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Tochiryuu Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree