Pedigree of Unryu Go

Unryu Go

Chouji Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Owari Toda Sou Hina Go

Unta go Izumo Shoueisou

Gakuun Go Izumo Yanosou

Choumme Go Izumo Shoueisou
Kochou Go Kinrousha

Oogami Go Imanakasou (Daijin)

Ungakume Go Yudahakushin
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree