Pedigree of Mayuka Daijiro Go Kasatori Sou

Mayuka Daijiro Go Kasatori Sou

Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
Shouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou

Satsukihime Go Awa Yamainusou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou

Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Tochiryuu Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree