Pedigree of L'Yama no Kuma Go Sakura Kensha

L'Yama no Kuma Go Sakura Kensha

Takaou Go Hata Inoshishisou

Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou

Shungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou

Shouyou Tomoaki Go Shouyousou
Mikihime Go Bingo Tatsumakisou

Dhaka-Michi V.D. Egmato

Yuu-Saiki V.D. Egmato

Ommi-Seium V.D. Egmato

Saiki Aka-Shima V.D. Egmato

Michihana Go Izumo Yanosou

Michiryuu go Izumo Yano Sou
Yukimihime Go Ariake Shoueisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree