Pedigree of Katana Go Shibukawa Katou Kensha

Katana Go Shibukawa Katou Kensha

Kouhou Go Oboro
Taihou Go Sanshuu Kotetsusou

Shouhou Go Sanshuu Okazaki Sou
Hana Go Niii-Genbusou
Ibenihime Go Iyo Tenmansou

Takamine Go Kouchi Akanosou

Ibuhime Go Iyo Temmansou
Shizuho Go Fukasou

Yoshishizuha Go Shasui No Takisou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Yoshihazuki Go Yoshimune Sou
Ginkahime Go FukasouGinshunpou Go Oboro
Fuurin Go Fukasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree