Pedigree of Tochitsurume Go Yoshimunesou

Tochitsurume Go Yoshimunesou
Shou-un Gou Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou
Tochikomame Go Izumo Adachisou

Tochiboshi Go Izumo Yanosou
Gakuichime Go Mabi Tabuchisou
Shouhoume Go Shizuoka Seiunsou

Tochiboshi Go Izumo Yanosou
Zuiun Gou Houzansha
Tochihidehime Gou Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree