Pedigree of Shoushun Go Daruma Shirahasou

Shoushun Go Daruma Shirahasou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Daigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou
Shouumme Go Aki HazukisouShougaku Go Bingo Watanabesou
Aihime Go Aki Hazukisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree