Pedigree of Shouun Go Izumo Yanosou
Shouun Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Daigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou

Tetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
Senko Go Mabi Tabuchisou
Tochikomame Go Izumo Adachisou

Tochiboshi Go Izumo Yanosou
Zuiun Gou Houzansha
Tochihidehime Gou Izumo Yanosou
Gakuichime Go Mabi TabuchisouShuugaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree