Pedigree of Shuugakume Go Izumo Yanosou

Shuugakume Go Izumo Yanosou

Chouji Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Unkahime Go Izumo Shoueisou

Gakuun Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Choumme Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Choushumme Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree